Stiahnuť stanovy SZJ (PDF)

Stanovy Slovenského zväzu Judo

Prvá časť

Základné ustanovenia

Článok 1

Názov, sídlo, právna forma a symboly

 1. Slovenský zväz Judo „ďalej len SZJ” alebo „Zväz“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu.)
 2. Zväz je dobrovoľným združením jeho členov, ktorí pôsobia na území Slovenskej republiky.
 3. Zväz je založený na dobu neurčitú.
 4. Sídlom Zväzu je Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika.
 5. Zväz je členom medzinárodnej športovej organizácie Medzinárodnej federácie judo (ďalej len „IJF“) a Európskej únie judo (ďalej len „EJU“),
 6. Symboly Zväzu a ich vyobrazenia tvoria prílohu Stanov.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

  1. Pojmy definované a používané v stanovách a ostatných predpisoch SZJ (ďalej len “predpisy SZJ”) musia byť v súlade s definíciami pojmov a ich používaním podľa Zákona.
  2. Pre účely predpisov SZJ s cieľom dodržiavať jednotné a zaužívané názvoslovie sa rozumie pod pojmom
   1. Člen Zväzu – riadny člen Zväzu ako právnická osoba, individuálny člen Zväzu a čestný člen Zväzu ako fyzická osoba,
   2. Športovec Zväzu – športovec vykonávajúci šport v klube, ktorý sa zúčastňuje na športovej príprave alebo súťaži jednotlivcov alebo družstiev organizovanej SZJ, a ktorý je registrovaný za tento klub v zdrojovej evidencii SZJ,
   3. Funkcionár – člen orgánu SZJ alebo orgánu jeho člena a ďalšie osoby, ktoré sú zodpovedné za riadenie súťaží v rámci SZJ, medzinárodnej športovej organizácie IJF a EJU, osoba vykonávajúca majetkové práva alebo riadiacu činnosť v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický) alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc, ktorá súvisí s plnením úloh v rámci klubu, SZJ, medzinárodnej športovej organizácie, národnej športovej organizácie, alebo inej športovej organizácie;
   4. Klub – športová organizácia zapísaná v informačnom systéme športu ako športový klub, ktorá je riadnym členom SZJ.
   5. Sekretariát SZJ – organizačné útvary SZJ a osoby, ktoré na základe pracovnej alebo inej zmluvy podliehajú priamemu riadeniu zo strany predsedu SZJ alebo ním riadených vedúcich pracovníkov útvarov SZJ, prípadne ďalšie subjekty podľa organizačnej štruktúry Sekretariátu SZJ,
   6. Pracovník sekretariátu SZJ – osoba v zmluvnom vzťahu so SZJ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry Sekretariátu SZJ vykonáva prácu alebo plní úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti Sekretariátu SZJ,
   7. Hnutie judo – komunita fyzických osôb a právnické osoby, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky v judo organizovaným spôsobom v rámci SZJ a jeho členov,
   8. Organizované judo– organizovanie, vykonávanie, riadenie a správa, podpora a rozvoj judo v rámci medzinárodných športových organizácii IJF,  EJU a SZJ, ktoré organizujú súťaže podľa pravidiel judo,
   9. Pravidlá  judo – oficiálne pravidlá  pre organizovanie súťaží v judo schválené a vydávané IJF a EJU a SZJ.
   10. Väčšina kvalifikovaná – najmenej 2/3 väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu SZJ a súčet ich hlasov, ktorí vykonávajú funkciu v tomto orgáne, ak sa podľa Zákona alebo Stanov táto väčšina nevypočítava iba z prítomných delegátov/členov a súčtu ich hlasov,
   11. Väčšina nadpolovičná – najmenej počet delegátov/členov kolektívneho orgánu SZJ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov vykonávajúcich funkciu v tomto orgáne plus jeden delegát/člen a súčtu ich hlasov, ak sa podľa Zákona alebo stanov táto väčšina nevypočítava iba z prítomných  delegátov/členov a súčtu ich hlasov,
   12. Hlasovanie “per rollam” – písomné hlasovanie mimo riadneho zasadnutia orgánu SZJ korešpondenčne alebo elektronicky,
   13. Písomne – okrem bežnej korešpondenčnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím informačného systému športu, dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel Zväzu a uvedeného za tým účelom v informačnom systéme športu alebo zdrojovej evidencii SZJ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich zverejnenie na mieste určenom SZJ na webovom sídle  SZJ (napr. úradná správa a pod.),
   14. IJF – Medzinárodná federácia judo
   15. EJU – Európska federácia judo
   16. Ministerstvo – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Článok 3

Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti

  1. Zväz bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pôsobia v organizovanom judo na území Slovenskej republiky.
  2. Poslaním SZJ je predovšetkým
   1. vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizované judo na území Slovenskej republiky ako člen medzinárodných športových organizácií IJF a EJU za Slovenskú republiku,
   2. organizovanie medzinárodných a celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v judo
   3. zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “športová reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
   4. zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
   5. podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.
  3. Napĺňaním poslania Zväzu v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a dosahujú sa ciele Zväzu, ktoré sú späté s harmonickým rozvojom športu vo všeobecnosti a napĺňaním verejného záujmu v športe, ktorým sú podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
  4. Poslanie a ciele Zväzu sa dosahujú cestou plnenia plánu Zväzu, ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností Zväzu a v súčinnosti s členmi Zväzu.
  5. Hlavné činnosti SZJ sú aktivity, ktoré SZJ vykonáva sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť SZJ, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom dosiahnutia zisku.
  6. Medzi hlavné činnosti Zväzu patria najmä:
   1. zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy judo vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám, ktorých je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám,
   2. reprezentovať záujmy hnutia judo v spoločnosti,
   3. vystupovať v mene hnutia judo vo vzťahu k iným medzinárodným organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SZJ a jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov  primerane brané na zreteľ,
   4. určovať filozofiu a koncepciu činnosti Zväzu v záujme rozvoja judo, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania v podobe plánov SZJ a rozpočtu SZJ,
   5. viesť zoznam športových reprezentantov,
   6. navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových stredísk,
   7. zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
   8. zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach v judo,
   9. zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
   10. zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom SZJ,
   11. organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v judo alebo ich organizovaním a riadením poveriť inú športovú organizáciu,
   12. schvaľovať podmienky účasti členov SZJ a iných športových organizácií v súťaži Zväzu a po splnení podmienok účasti v súťaži Zväzu udeľovať členovi SZJ a inej športovej organizácii právo na účasť v súťaži Zväzu (udelenie súťažnej licencie),
   13. určovať druhy športových odborníkov, ktorí pôsobia v organizovanom judo vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť,
   14. uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,
   15. organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, športových manažérov, športových právnikov a iných funkcionárov a pracovníkov Sekretariátu SZJ, vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodných športových organizácii alebo iných medzinárodných organizácií,
   16. podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
   17. podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania ďalších zdrojov financovania poslania a úloh SZJ, predovšetkým v súvislosti so športovou reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo podiel na zisku SZJ môže použiť len na účely stanovené Zákonom,
   18. viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien,
   19. poskytovať súčinnosť Ministerstvu a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu,
   20. prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
   21. realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je rozvoj slovenského vlastenectva, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii v judo,
   22. vytvára, priebežne aktualizuje systém predpisov SZJ a zabezpečuje jeho jednotné uplatňovanie v rámci organizovaného judo,
   23. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť  medzi členmi SZJ, rieši spory medzi nimi a je členom SZJ nápomocný,
   24. oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj judo.

Článok 4

Princípy uplatňované v činnosti Zväzu

  1. V činnosti Zväzu, jeho orgánov a členov sa uplatňujú princípy všeobecné a osobitné.
  2. Všeobecné princípy sa uplatňujú vo všetkých činnostiach, ktoré sa  uskutočňujú v rámci plnenia cieľov a úloh Zväzu. Ide predovšetkým o tieto princípy:
   1. princíp čestnosti – konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca, ktorí sa  zúčastňuje na športovom podujatí; princípy, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu,
   2. princíp odbornosti – pri obsadzovaní orgánov Zväzu, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti Zväzu a jeho orgánov sa vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,
   3. princíp slušnosti – zúčastnené osoby sa správajú vzájomne úctivo a pri výkone činností zachovávajú zásady morálky,
   4. princíp primeranosti –  všetky zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
   5. princíp efektívnosti/hospodárnosti – pri každom rozhodnutí alebo postupe sa zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,
   6. princíp kauzality – orgány a funkcionárov Zväzu a orgány a funkcionárov členov Zväzu sú vedené k tomu, aby sa pri riešení každej veci, otázky alebo problému zaoberali okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov,
   7. princíp apolitickosti – orgány Zväzu a jeho členovia si v politických a náboženských záležitostiach zachovávajú neutrálny postoj,
   8. princíp lojality – všetky osoby s príslušnosťou k Zväzu riešia veci a spory súvisiace s organizovaným judo prednostne vždy pred orgánmi Zväzu, ktoré majú v pôsobnosti rozhodnúť v príslušnej veci, a to bez ďalšej  negatívnej jednostrannej a účelovej medializácie veci,
   9. princíp spravodlivého procesu – proces riešenia sporov osôb s príslušnosťou k Zväzu a disciplinárne konanie sa musí vykonávať pri dodržaní zákonnosti, nezávislosti a nestrannosti rozhodujúceho orgánu, rovnosti účastníkov konania a strán, prezumpcie neviny, práva na obhajobu, práva na právne zastúpenie, práva na informácie (nahliadnutie do spisu) a dodržiavanie lehôt.
   10. Osobitnými princípmi sú tie princípy, ktoré sa použijú iba vtedy, keď Stanovy, iné predpisy alebo rozhodnutia orgánov Zväzu ich použitie výslovne predpokladajú alebo bolo ich použitie dohodnuté, pričom ide najmä o tieto princípy:
   11. regionálny princíp – pri obsadení orgánov Zväzu, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti Zväzu a jeho orgánov sa povinne popri odbornom princípe zohľadňuje dodržanie regionálnych záujmov.
   12. rotačný princíp – podľa ktorého dochádza k pravidelnej výmene alebo striedaniu sa zástupcov pri výkone príslušných oprávnení v poradí určenom na základe rozhodnutia výkonného orgánu Zväzu,
   13. územný princíp – jednotlivci alebo kluby/družstvá sa zúčastňujú na súťažiach riadených a organizovaných príslušnou regionálnou jednotkou Zväzu podľa teritoriálnej príslušnosti mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce športovisko súťažiaceho družstva, k príslušnej regionálnej jednotke Zväzu, pričom sídlo jednotlivca alebo klubu/družstva  je spravidla v tej istej obci/meste ako domáce športovisko klubu  okrem výnimiek priznaných predpismi Zväzu.
  3. Postup a rozhodnutie orgánu Zväzu alebo jeho člena, musí byť v súlade so všeobecnými princípmi aj vtedy, keď nie sú výslovne upravené predpismi Zväzu alebo jeho člena. Všeobecné princípy musia byť primerane zohľadnené aj vtedy, keď je výslovne stanovené použitie osobitného princípu.
  4. Štatutárny orágn a členovia orgánov SZJ sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov SZJ; ak sa ich stanoviská odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.

Článok 5

Vzťahy vo Zväze

  1. Zväz a jeho členovia, orgány a funkcionári Zväzu a osoby s príslušnosťou k Zväzu podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi klubmi, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k Zväzu v celom organizovanom judo, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti.
  2. Zväz a jeho členovia, orgány a funkcionári Zväzu a jeho členov sú povinní dodržiavať predpisy Zväzu, predpisy medzinárodnej športovej organizácie IJF, EJU záväzného charakteru, pravidlá judo a rozhodnutia medzinárodnej športovej organizácie  IJF, EJU, ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov, rešpektovať všeobecné princípy Zväzu.
  3. Každý člen Zväzu je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského judo a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť, najmä zdržať sa jednostrannej negatívnej medializácie veci pred rozhodnutím orgánu Zväzu príslušného na posúdenie a rozhodnutie veci.
  4. V podmienkach a štruktúrach Zväzu, jeho členov a osôb s ich príslušnosťou sa nepripúšťa:
   1. politická a náboženská agitácia,
   2. akákoľvek diskriminácia,
   3. hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti,
   4. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti štátu, jej orgánom, skupine osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe ich národnostného, rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.

Druhá časť

Právny systém Zväzu

Článok 6

Systém predpisov a iných právnych aktov Zväzu

  1. Najvyšším predpisom Zväzu sú stanovy.
  2. Orgány Zväzu v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so stanovami Zväzu.
  3. V rámci Zväzu vydávajú príslušné orgány Zväzu najmä tieto ďalšie predpisy Zväzu záväzné pre všetkých členov Zväzu, ktorých činnosti sa týkajú:
   1. volebný poriadok – schvaľuje najvyšší orgán Zväzu; upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov Zväzu,
   2. rokovací poriadok najvyššieho orgánu Zväzu – schvaľuje najvyšší orgán Zväzu  upravuje procesné pravidlá rokovania najvyššieho orgánu,
   3. štatút a rokovací poriadok výkonného orgánu Zväzu – schvaľuje výkonný orgán Zväzu; upravuje procesné pravidlá rokovania výkonného orgánu,
   4. ostatné poriadky – schvaľuje výkonný orgán Zväzu, upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti Zväzu, (napr. Registračný poriadok, Disciplinárny poriadok, Jednotný disciplinárny poriadok, Prestupový poriadok, Súťažný poriadok a pod. )
   5. štatúty – schvaľuje výkonný orgán Zväzu, upravujú najmä pravidlá činnosti odborných komisií a ďalších orgánov Zväzu, v rámci pôsobnosti, ktorá im bola zverená,
   6. smernice – schvaľuje výkonný orgán Zväzu; upravujú pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného orgánu Zväzu a Sekretariátu Zväzu,
   7. organizačný pokyn – vydáva generálny sekretár/prezident/predseda Zväzu na úpravu organizácie práce a plnenia úloh Sekretariátom Zväzu, ktoré sú v pôsobnosti generálneho sekretára/prezident/predsedu Zväzu.
  4. Rozhodnutia sú záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán Zväzu v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené osoby.
  5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, avšak orgány Zväzu sú vždy povinné stanoviská kontrolóra Zväzu a odborných orgánov Zväzu zohľadňovať pri svojich rozhodnutiach. Orgány Zväzu ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov Zväzu.
  6. Výklad stanov alebo iného predpisu Zväzu podáva najvyšší výkonný orgán Zväzu, ktorý si k návrhu výkladu vyžiada stanovisko kontrolóra Zväzu. Ak stanovisko kontrolóra k návrhu výkladu nie je súhlasné, najvyšší výkonný orgán Zväzu návrh výkladu prerokuje a vykoná opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu so stanoviskom kontrolóra Zväzu alebo zmene posudzovaného ustanovenia. Návrh výkladu najvyššieho výkonného orgánu Zväzu, stanovisko kontrolóra Zväzu a prijaté opatrenia sú uvedené v zápisnici, ktorá sa zverejňuje.

Článok 7

Záväznosť predpisov Zväzu a ich vzťah k iným právnym aktom

  1. Stanovy a ostatné predpisy Zväzu (ďalej len “predpisy Zväzu”) musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len “právny poriadok”), ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
  2. Predpisy Zväzu musia byť v súlade s tými ustanoveniami predpisov medzinárodných športových organizácií IJF a EUF, ktorých je Zväz členom, pri ktorých sa výslovne vyžaduje súlad predpisov Zväzu. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi medzinárodnej športovej organizácie znamenal rozpor s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  3. V prípade zistenia nesúladu predpisov Zväzu navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnym poriadkom, judikatúrou, predpismi medzinárodnej športovej organizácie záväzného charakteru, na podnet člena Zväzu alebo orgánu Zväzu alebo aj bez takého podnetu, vypracuje Sekretariát SZJ alebo príslušné orgány Zväzu návrh na zmenu príslušného predpisu Zväzu, ktorý bude predložený na prerokovanie a schválenie príslušnému orgánu Zväzu.

Článok 8

Záväznosť rozhodnutí orgánov Zväzu

  1. Právoplatné rozhodnutie orgánu Zväzu, ktoré je  vydané v súlade s predpismi Zväzu, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov Zväzu, ktorým je určené, záväzné.
  2. Člen Zväzu   a osoba s príslušnosťou k Zväzu sú  povinní rešpektovať rozhodnutia Zväzu a jeho orgánov a Člen Zväzu aj zabezpečiť ich dodržiavanie aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
  3. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov Zväzu zo športového hľadiska záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie, ktorého charakter naplnil znaky závažného porušenia predpisov Zväzu.
  4. Predpisy Zväzu určia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov Zväzu nie je prípustný opravný prostriedok.
  5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu Zväzu sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu Zväzu domáhať, iba ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.
  6. Porušenie povinnosti člena Zväzu alebo osoby s príslušnosťou k Zväzu, ktorá vyplýva z rozhodnutia orgánu Zväzu, je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.
  7. Zväz a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú z rozhodnutí orgánov Zväzu aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.

Článok 9

Predpisy a rozhodnutia členov Zväzu

  1. Kluby a iné právnické osoby (združenia športovcov, športových odborníkov a pod.), ktoré sa chcú podieľať na športovej činnosti v rámci Zväzu, musia byť členmi Zväzu.
  2. Predpisy a rozhodnutia osôb uvedených v bode 9.1 musia byť v súlade s právnym poriadkom SR, predpismi Zväzu a predpismi medzinárodnej športovej organizácie EJU a IJF.
  3. Ak Zväz zistí zásadný nesúlad predpisu člena Zväzu s predpismi Zväzu, prípadne s predpismi medzinárodnej športovej organizácie IJF a EJU, uloží členovi Zväzu povinnosť takýto nesúlad odstrániť. Dotknutý člen Zväzu zosúladí obsah predpisu s predpismi Zväzu na najbližšom zasadnutí orgánu člena Zväzu, ktorý je oprávnený dotknutý predpis zmeniť, inak sa vec zásadného nesúladu predpisu člena Zväzu predloží spolu so stanoviskom kontrolóra zväzu na posúdenie najvyššiemu orgánu Zväzu.
  4. Nerešpektovanie požiadavky Zväzu na odstránenie nesúladu predpisov podľa bodu 9.3, môže byť disciplinárnym previnením.

Článok 10

Disciplinárne konanie

  1. Disciplinárne konanie vedú disciplinárne orgány Zväzu voči športovcovi, športovému odborníkovi, klubu alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť k Zväzu, za porušenie pravidiel súťaže, predpisov Zväzu alebo rozhodnutí Zväzu (ďalej len “disciplinárne previnenie”), ktorého sa dopustili v čase, keď mali príslušnosť k Zväzu.
  2. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu. Pravidlá disciplinárneho konania upravuje Disciplinárny poriadok SZJ.
  3. Disciplinárne previnenia, sankcie, ktoré je možné za disciplinárne previnenia uložiť a opatrenia, ktoré je možné v súvislosti s disciplinárnym previnením uložiť, upravuje Disciplinárny poriadok Zväzu SZJ.
  4. Za disciplinárne previnenie sa členovi Zväzu alebo aj inej osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov Zväzu ukladajú disciplinárne sankcie a opatrenia.
  5. Ukladané disciplinárne sankcie musia byť primerané k druhu a závažnosti porušenia pravidiel súťaže, predpisov Zväzu alebo rozhodnutia Zväzu.
  6. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZJ a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov.

Tretia časť

ČLENSTVO

Článok 11

Členstvo v SZJ

  1. Členstvo v SZJ je dobrovoľné. Členstvo môže byť riadne, individuálne a čestné.
  2. Riadnym členom SZJ sa môže stať každá právnická osoba za týchto podmienok:
  3. spolok, združenie, nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ak má právnu subjektivitu;
   1. právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu a vykonáva športovú činnosť v judo, a to pod označením klub, oddiel alebo telovýchovná jednota (ďalej len “Klub”), zúčastňuje sa podujatí organizovaných SZJ alebo organizovaných členom SZJ, musí mať uhradený členský príspevok za príslušný kalendárny rok;
   2. Individuálnym členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je súčasne registrovaná v Klube, ktorý je riadnym členom SZJ. Príslušnosť ku Zväzu sa preukazuje registráciou v Klube a s platným členským preukazom SZJ.
  4. Čestným členom SZJ môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj judo na Slovensku.
  5. Riadne členstvo  vzniká:
   1. fyzickej osobe v SZJ na základe prihlášky do spolku, združenia alebo inej právnickej osoby, t.j. Klubu  registrovaného v SZJ;
   2. právnickým osobám, spolkom a združeniam registráciou v SZJ, na základe žiadosti doručenej SZJ, dňom rozhodnutia o schválení registrácie Výkonným výborom SZJ a zaplatením registračného poplatku za registráciu členstva;
   3. Klubu registráciou v SZJ, na základe žiadosti doručenej SZJ, dňom rozhodnutia o schválení registrácie Výkonným výborom SZJ a zaplatením registračného poplatku za registráciu členstva.
  6. Náležitosti Prihlášky, Žiadosti a Potvrdenia vzniku členstva a ostatné podmienky upravuje Registračný poriadok SZJ.
  7. Čestné členstvo v SZJ vzniká na základe rozhodnutia Generálneho zhromaždenia SZJ, a to na základe návrhu riadneho člena SZJ.
  8. Riadne členstvo a čestné členstvo fyzickej alebo právnickej osoby v SZJ zaniká:
   1. zánikom SZJ;
   2. smrťou fyzickej osoby alebo rozhodnutím súdu, ktorým vyhlásil osobu za mŕtvu;
   3. zánikom právnickej osoby;
   4. vystúpením alebo ukončením činnosti člena, na základe žiadosti člena dňom doručenia SZJ;
   5. vylúčením iba výnimočne a to vtedy, keď závažným spôsobom poruší právne predpisy, stanovy SZJ, rozhodnutia alebo vnútorné predpisy SZJ, alebo koná v rozpore s etikou a dobrými mravmi, a to dňom rozhodnutia Generálneho zhromaždenia SZJ.
  9. Členovia SZJ, najmä z dôvodov organizácie regiónov alebo záujmov Klubov sa môžu združovať do územných alebo záujmových celkov v oblastiach svojho pôsobenia.
  10. O neprijatí člena SZJ rozhoduje GZ SZJ.

Článok  12

Práva a povinnosti členov SZJ

  1. Členstvo v Zväze je dobrovoľné. Každý člen Zväzu môže kedykoľvek v súlade s predpismi Zväzu zo združenia vystúpiť.
  2. Členstvo vo Zväze je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania Zväzu ako občianskeho združenia, ktoré zastrešuje organizované judo na území Slovenskej republiky.
  3. Členstvom v Zväze člen Zväzu prejavuje súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám hnutia judo, ktoré sú vyjadrené v predpisoch Zväzu, medzinárodnej športovej organizácie IJF a EJU ako aj rozhodnutiam ich orgánov vydaným v súlade s nimi.
  4. Zväz zabezpečuje plnenie svojho poslania, cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
  5. Riadni členovia SZJ majú právo najmä:
   1. zúčastňovať sa činnosti SZJ;
   2. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných SZJ;
   3. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich delegátov na  Generálnom zhromaždení SZJ;
   4. navrhovať svojich zástupcov do orgánov SZJ;
   5. predkladať návrhy, vyslovovať svoje názory, požadovať informácie o činnosti  a hospodárení SZJ;
   6. upozorňovať na chyby a nedostatky v práci SZJ;
   7. podieľať sa pomernou časťou na finančných prostriedkoch, ktoré sú určené v rozpočte SZJ na činnosť členov v rozsahu schválenom Výkonným výborom SZJ.
  6. Riadni členovia SZJ majú najmä tieto povinnosti:
   1. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SZJ a rozhodnutia orgánov SZJ;
   2. včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky;
   3. dbať o dobré meno a všestranný rozvoj judo;
   4. chrániť symboly SZJ;
   5. do 6 mesiacov od začiatku účinnosti týchto Stanov SZJ upraviť stanovy a všetky vnútorné predpisy tak, aby neodporovali ustanoveniam týchto stanov, predpisov SZJ.

Článok 13

Vylúčenie zo Zväzu

  1. Člen Zväzu môže byť vylúčený zo Zväzu:
   1. ak závažne poruší predpisy Zväzu, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä:
   2. porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
   3. manipulácia priebehu a výsledkov súťaží,
   4. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
   5. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová korupcia, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena Zväzu, alebo
   6. iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena Zväzu
   7. dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena Zväzu stanovenej predpismi Zväzu alebo rozhodnutím príslušného orgánu Zväzu, ktoré vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy vo Zväze alebo autoritu normatívneho systému Zväzu alebo rozhodovacej činnosti orgánov Zväzu,
   8. ak člen Zväzu prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie členského príspevku napriek opakovanej písomnej výzve),
  2. O vylúčení riadneho člena Zväzu zo Zväzu rozhoduje Generálne zhromaždenie SZJ. Závažné porušenie stanov podľa predchádzajúceho odseku sa považuje za každých okolností za závažné disciplinárne previnenie.
  3. O vylúčení individuálneho člena Zväzu alebo čestného člena Zväzu zo Zväzu môže rozhodnúť iba disciplinárna komisia SZJ na základe závažného disciplinárneho previnenia takéhoto člena. Voči rozhodnutiu o vylúčení je možné sa odvolať ku generálnemu zhromaždeniu. Odvolanie nemá odkladný účinok.

Štvrtá časť

Orgány SZJ

Článok 14

Štruktúra orgánov SZJ

  1. Orgánmi SZJ sú:
   1. Generálne zhromaždenie ako najvyšší orgán SZJ
   2. Výkonný výbor SZJ
    1. Predseda SZJ
    2. Generálny sekretár SZJ
  2. Kontrolné orgány
   1. Kontrolór SZJ
   2. Kontrolno-revízna komisia SZJ
   3. Volebná komisia SZJ
 1. Orgány na zabezpečenie spravodlivosti
  1. Disciplinárna komisia
 2. Administratívne orgány SZJ
  1. Sekretariát SZJ
 3. Odborné komisie SZJ
  1. Trénersko-metodická komisia
  2. Športovo-technická komisia
  3. Rozhodcovská komisia
  4. Rada reprezentačných trénerov
  5. Ekonomická komisia
  6. Antidopingová komisia
 4. Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje:
  1. Schválený program zasadnutia
  2. Prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené
  3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim
  4. Dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu
  5. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada
  6. Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa
 5. Zápisnica podľa bodu 14.2. sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Článok  15

Generálne  zhromaždenie SZJ

  1. Generálne zhromaždenie SZJ (ďalej len “GZ SZJ”) je najvyšším orgánom SZJ. Zúčastňujú sa na ňom riadni a čestní členovia a tretie osoby podľa týchto stanov.
  2. GZ SZJ zvoláva Výkonný výbor SZJ, a to raz ročne v prvom polroku kalendárneho roku. Výkonný výbor SZJ je povinný oznámiť členom SZJ termín GZ SZJ najneskôr 1 mesiac pred jeho konaním. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia.
  3. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže GZ SZJ  prijať len odporúčania a stanoviská.
  4. Mimoriadne GZ SZJ je Výkonný výbor SZJ povinný zvolať do 60 dní v prípade, ak o jeho zvolanie písomne požiada najmenej polovica členov SZJ registrovaných k 31. 12. predchádzajúceho roka, alebo kontrolór Zväzu. Mimoriadne GZ SZJ sa zvoláva a vykonáva podľa ustanovení o GZ SZJ týchto stanov. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členvia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SZJ.
  5. Právomoci GZ SZJ:
   1. volí zapisovateľa GZ SZJ, volí 3 členov mandátovej komisie GZ SZJ, volí 3 členov návrhovej komisie GZ SZJ  a volí 3 členov volebnej komisie GZ SZJ;
   2. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
   3. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku SZJ
   4. rozhoduje o zmene názvu SZJ;
   5. rozhoduje o zmene sídla SZJ;
   6. rozhoduje o vstupe a ukončení členstva SZJ v IJF, EJU a SOV a v ďalších organizáciách a združeniach;
   7. volí a odvoláva predsedu SZJ, členov Výkonného výboru SZJ, kontrolóra SZJ, členov Kontrolno-revíznej komisie SZJ, predsedu Disciplinárnej komisie a členov Disciplinárnej komisie, predsedu Antidopingovej komisie a členov Antidopingovej komisie, členov, Volebnej komisie SZJ.
   8. schvaľuje správy o hospodárení SZJ;
   9. schvaľuje čestných členov SZJ na základe návrhu členov SZJ alebo Výkonného výboru SZJ;
   10. prijíma Rokovací poriadok GZ SZJ, Volebný poriadok a Hlasovací poriadok GZ SZJ;
   11. rozhoduje o podobe symbolov SZJ;
   12. rozhoduje o súlade vnútorných predpisov a rozhodnutí Výkonného výboru SZJ s týmito stanovami;
   13. vykonáva právomoc zmierovacieho orgánu a v stanovených prípadoch odvolacieho orgánu pre konanie pre prípad sporov medzi orgánmi SZJ a členmi SZJ.
   14. Rozhoduje o neprijatí člena SZJ
 1. Do výlučnej pôsobnosti GZ SZJ, v rámci ktorej GZ SZJ schvaľuje rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou z prítomných delegátov, s hlasom rozhodujúcim patrí:
  1. schvaľovanie stanovy, ich zmien a doplnení,
  2. schvaľovanie  reorganizácie súťaží riadených Zväzom,
  3. schvaľovanie uzatvárania zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 70.000 €,
  4. schvaľovanie vytvorenia obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je Zväzu spoločníkom alebo akcionárom,
  5. schvaľovanie prevodu obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je Zväzu spoločníkom alebo akcionárom,
  6. odvolanie kontrolóra s uvedením dôvodu odvolania
 2. GZ SZJ  sa zúčastňujú:
  1. predseda SZJ a členovia Výkonného výboru SZJ;
  2. kontrolór SZJ a členovia Kontrolno-revíznej komisie SZJ;
  3. generálny sekretár SZJ;
  4. delegáti členov SZJ;
  5. čestní členovia;
  6. pozvaní hostia;
  7. predsedovia odborných komisií, ktorí nie sú členmi Výkonného výboru SZJ alebo delegátmi členov SZJ;
  8. reprezentační tréneri všetkých vekových kategórií
  9. zástupca športovcov, ktorého nominovala hráčska asociácia alebo najmenej 50 športovcov;
  10. zástupca športových odborníkov, ktorého nominovali asociácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov
 3. Na GZ SZJ majú zo zúčastnených hlasovacie právo nasledovné osoby – kľúč delegátov:
  1. za riadnych členov SZJ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZJ preukáže svoju členskú základňu odobratím aspoň dvadsiatich licenčných známok – zastupuje delegát s 1 hlasom; pri odbere aspoň sto licenčných známok – zastupuje ďalší delegát s 1 hlasom.
  2. za riadnych členov SZJ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZJ mal družstvo súťažiace v 2. celoštátnej lige, ktorú aj riadne ukončilo – zastupuje delegát s 1 hlasom;
  3. za riadnych členov SZJ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZJ mal družstvo súťažiace v 1. celoštátnej lige, ktorú aj riadne ukončilo – zastupujú dvaja delegáti, každý s jedným hlasom;
  4. za riadnych členov SZJ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZJ mal družstvo súťažiace v medzinárodnej lige spolu organizovanej a riadenej SZJ, ktorú aj riadne ukončilo – zastupujú traja delegáti, každý s 1 hlasom;
  5. za riadnych členov SZJ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZJ mal družstvo v súťaží riadenej EJU, alebo IJF – zastupujú štyria delegáti každý s jedným hlasom;
  6. za riadnych členov SZJ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZJ mal družstvo súťažiace v niektorej z vekových kategórií kde nie sú družstva delené na 1. a 2. ligu – zastupuje delegát s 1 hlasom;
  7. jeden zástupca športovcov, ktorého navrhne najmenej 50 športovcov, alebo asociácia športovcov, ktorí si zvolia svojho delegáta s jedným hlasom.
  8. jeden zástupca športových odborníkov, ktorých navrhne najmenej 50 športových odborníkov alebo asociácia športových odborníkov, ktorí si zvolia svojho delegáta s jedným hlasom
 4. Volený člen GZ SZJ podľa bodu 15.8.písm. g) a h) sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí GZ SZJ predložením zápisnice o jeho zvolení.
 5. Členovia SZJ, ktorí majú právo účasti na GZ SZJ, sú povinní oznámiť Výkonnému výboru SZJ najneskôr 7 dní pred GZ SZJ meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zoznam poverených delegátov a priložiť ich písomné poverenia. V prípade, ak sa nemôže poverený delegát zúčastniť GZ SZJ z dôvodu mimoriadnych okolností, môže štatutárny orgán člena SZJ poveriť iného delegáta, najneskôr však do ukončenia prezentácie GZ SZJ.
 6. Hlasovacie právo na GZ SZJ majú zúčastnené osoby podľa bodu 15.8 týchto stanov v zmysle kľúča delegátov. Delegáti (fyzické osoby) musia byť osoby staršie ako 18 rokov, pričom každý delegát disponuje určeným počtom hlasov v zmysle kľúča delegátov. Právo delegáta, člena SZJ zúčastňovať sa a hlasovať na GZ SZJ je neprenosné. Mandátová komisia overuje a sčítava počet zúčastnených osôb na GZ SZJ, overuje, sčítava a vyhodnocuje platnosť mandátov.
 7. GZ SZJ je uznášaniaschopné, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov s hlasmi rozhodujúcimi.. Pre prípad, že v priebehu rokovania GZ SZJ nie je GZ SZJ uznášaniaschopné a nie je prítomná ani nadpolovičná väčšina oprávnených prezentovaných delegátov, má predseda povinnosť ukončiť GZ SZJ. Výkonný výbor SZJ je následne povinný v lehote do 2 mesiacov zvolať mimoriadne GZ SZJ.
 8. GZ SZJ rozhoduje hlasovaním tajnou alebo verejnou voľbou, rozhodnutie GZ SZJ má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov, s výnimkou hlasovaní v zmysle bodu 15.6 stanov. O spôsobe hlasovania verejnou alebo tajnou voľbou rozhoduje GZ SZJ schválením hlasovacieho poriadku.  Návrhová komisia predkladá znenie uznesenia na prijatie a schválenie GZ SZJ. Volebná komisia sčítava hlasy a overuje platnosť hlasovania o uzneseniach GZ SZJ.
 9. Program riadneho GZ SZJ musí obsahovať aspoň nasledujúce body:
  1. konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie GZ SZJ  a podmienok uznášaniaschopnosti
  2. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
  3. schválenie programu,
  4. voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
  5. správa o činnosti Zväzu za obdobie od predchádzajúceho GZ SZJ,
  6. rozpočet Zväzu,
  7. správa o hospodárení Zväzu a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je Zväzu spoločníkom alebo akcionárom a schválení účtovnej závierky SZJ,
  8. výročná správa Zväzu a výročná správa obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je Zväzu spoločníkom alebo akcionárom,
  9. správa o činnosti SZJ,
  10. výročná správa kontrolóra,
  11. správa audítora k účtovnej závierke,
  12. schválenie uznesení; uznesenia je možné schvaľovať priebežne po každom bode programu rokovania GZ SZJ.
 10. GZ SZJ vedie predseda GZ SZJ a pracovné predsedníctvo je tvorené členmi Výkonného výboru a Generálnym sekretárom.
 11. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZJ zabezpečuje volebná komisia.
 12. VV SZJ zabezpečí na žiadosť člena GZ SZJ alebo člena SZJ nezávislého pozorovateľa, ktorého určí ministerstvo. Nezávislý pozorovateľ je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
 13. Rokovací poriadok GZ SZJ, Volebný poriadok GZ SZJ a Hlasovací poriadok GZ SZJ upraví všetky práva a povinnosti zúčastnených osôb a procedurálne postupy v súlade s týmito stanovami, ktorými je GZ SZJ viazané.

Článok  16

Výkonný výbor SZJ

  1. Výkonný výbor SZJ (ďalej len VV SZJ) je výkonným orgánom SZJ, ktorý riadi činnosť SZJ v období medzi GZ SZJ, pokiaľ ustanoveniami týchto stanov nie je rozhodovanie o určitých otázkach vyhradené iným orgánom SZJ. VV SZJ za svoju činnosť zodpovedá GZ SZJ.
  2. Výkonný výbor SZJ má 7 členov, ktorí sú volení GZ SZJ. Členmi  VV SZJ  sú predseda SZJ, a 6 členov VV SZJ. VV SZJ je volené na obdobie 4 rokov. Volebné obdobie VV SZJ začína plynúť dňom zvolenia GZ SZJ a končí po uplynutí 4 rokov odo dňa zvolenia. Ak sa nepodarí GZ SZJ zvoliť do skončenia volebného obdobia nové VV SZJ, v takom prípade VV SZJ  vykonáva svoju činnosť až do zvolenia nového VV SZJ.
  3. Mandát člena VV SZJ a  predsedu SZJ vzniká jeho zvolením. Mandát zaniká:
   1. uplynutím volebného obdobia,
   2. vzdaním sa mandátu,
   3. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
   4. odvolaním VV SZJ  na GZ SZJ.
 1. Mandát člena VV SZJ a predsedu SZJ, ktorý sa vzdal mandátu zaniká dňom doručenia písomného vyhlásenia do sídla SZJ o vzdaní sa mandátu. Mandát člena VV SZJ a  predsedu SZJ, ktorý zomrel zaniká dňom smrti. Mandát člena VV SZJ a  predsedu SZJ, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho. Mandát VV SZJ, člena VV SZJ a predsedu  SZJ, ktorý bol odvolaný GZ SZJ zaniká dňom zvolenia nového VV SZJ, člena VV SZJ a predsedu SZJ.
 2. Zánikom mandátu predsedu SZJ alebo člena VV SZJ z dôvodu vzdania sa mandátu, smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho môže VV SZJ  rozhodnutím dočasne kooptovať na miesto predsedu SZJ, alebo člena VV SZJ iného člena SZJ, ktorý vykonáva mandát člena VV SZJ do najbližšieho GZ SZJ. Zánikom mandátu predsedu SZJ z dôvodu vzdania sa mandátu, smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho je VV SZJ povinný zvolať GZ SZJ najneskôr do 60 dní odo dňa zániku mandátu za účelom voľby predsedu SZJ.
 3. VV SZJ prislúcha najmä:
  1. rozhodovať o všetkých otázkach a veciach, ktoré sú mu delegované GZ SZJ alebo o veciach, ktoré si nevyhradilo na rozhodovanie GZ SZJ, alebo ktoré GZ SZJ nevyhradilo na rozhodovanie inému orgánu SZJ resp. rozhodovať o ďalších otázkach uvedených v týchto stanovách SZJ;
  2. vypisovať výberové konania na personálne obsadenie sekretariátu a reprezentačných trénerov a menovať ich;
  3. schvaľovať uzavretie právnych úkonov za účelom zabezpečenia chodu SZJ a sekretariátu SZJ a v súvislosti so zabezpečovaním úloh v zmysle plánu činnosti VV SZJ;
  4. právo zakladať, meniť a ukončovať pracovnoprávne vzťahy pracovníkov SZJ v zmysle platných právnych predpisov;
  5. vymenovať a odvolávať generálneho sekretára SZJ;
  6. právo hodnotiť činnosť členov VV SZJ, hodnotiť činnosti reprezentačných trénerov, hodnotiť prácu športovcov a ďalších osôb, ktoré plnia úlohy v súvislosti s plánmi a cieľmi SZJ;
  7. vytvárať podľa potreby odborné komisie, menovať členov odborných komisií a hodnotiť ich činnosť;
  8. Vyhodnocovať čerpanie ročného rozpočtu SZJ, rozhodovať o príp. presunoch finančných prostriedkov a ich rozdeľovaní;
  9. vydávať rozhodnutia a vnútorné predpisy s teritoriálnou pôsobnosťou na celé územie Slovenskej republiky, záväzné pre všetkých členov SZJ:

ia)         ktoré upravujú vzájomné vzťahy orgánov SZJ a členov SZJ;

ib)        v oblasti hospodárstva a ekonomiky, športovo-technických otázok,

 1. dodržiavania disciplíny, etiky a morálky;
 2. rozhodovať o schválení riadneho a individuálneho členstva v SZJ;
 3. kontrolovať podmienky členstva v SZJ a navrhovať GZ SZJ zánik členstva vylúčením subjektu,  ktorý si neplní povinnosti podľa stanov;
 4. rokovať a zastupovať SZJ pred MOV, SOV, IFJ a EJU a ich orgánmi, pred orgánmi štátnej správy (verejnej moci) a orgánmi územnej alebo záujmovej samosprávy;
 5. vykladať text stanov a ich dodatkov, rozhodnutí a vnútorných predpisov;
 6. schvaľovať Rokovací poriadok VV SZJ.
 7. VV SZJ  zodpovedá za:
  1. medzinárodné vzťahy SZJ a agendu SZJ s tým súvisiacu, má  výhradné právo;
  2. vedenie účtovníctva a plnenie daňových a ostatných povinností podľa právnych predpisov SR;
  3. rozpočet SZJ a správu o hospodárení SZJ a ich predloženie GZ SZJ na schválenie;
  4. dodržiavanie povinností vyplývajúcich SZJ z členstva v MOV, SOV, IFJ, EJU, resp. ich  rozhodnutí a vnútorných právnych predpisov;
  5. všetky povinnosti alebo práva, ktoré mu boli uložené GZ SZJ alebo vyplývajú z týchto stanov.
 8. VV SZJ sa schádza podľa potreby, spravidla raz za švrťrok. Zasadanie zvoláva a riadi predseda SZJ alebo poverený člen VV SZJ.
 9. Zasadnutie VV SZJ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov VV SZJ  rozhoduje hlasovaním formou uznesenia. Na prijatie uznesenia VV SZJ je potrebný hlas najmenej 4 hlasov členov VV SZJ. O každom rokovaní a o prijatých rozhodnutiach (uzneseniach) je potrebné vyhotoviť zápis.
 10. Na každé zasadanie VV SZJ sú prizvaní generálny sekretára a kontrolór a príp. členovia disciplinárnej komisie a odborných komisií SZJ, ktorí nie sú členmi VV SZJ. Títo prizvaní funkcionári nemajú právo hlasovať, majú právo podávať návrhy a vyjadrovať sa k prejednávaným záležitostiam.

Článok 17

Predseda SZJ

  1. Predsedu SZJ volí GZ-SZJ. Volebné obdobie predsedu SZJ je štvorročné.
  2. Predseda SZJ reprezentuje SZJ navonok, a to na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. V odôvodnených prípadoch a v prípade dlhodobej práceneschopnosti (dlhšie ako 14 dní) sa predseda nechá zastúpiť určeným členom VV SZJ.
  3. Predseda SZJ predkladá na VV SZJ a GZ SZJ správu o činnosti SZJ za uplynulý rok. V správe okrem zhodnotenia uplynulého roka predostrie hnutiu judo plány a zámery na nasledujúci rok.
  4. Predseda SZJ spravidla vedie rokovanie GZ SZJ.
  5. Predseda SZJ ani členovia VV SZJ  nemajú hlasovacie právo z titulu svojej funkcie vo VV SZJ na GZ SZJ. Na GZ SZJ však môžu hlasovať ako delegovaní zástupcovia Klubov alebo iných členov s príslušnosťou k Zväzu.
  6. Predseda SZJ dohliada na implementáciu rozhodnutí prijatých GZ SZJ výkonným orgánom, ktorým je VV SZJ, spolu s generálnym sekretárom zabezpečuje chod SZJ po administratívnej stránke.
  7. Predseda SZJ je zodpovedný za všetky podnikateľské aktivity SZJ, koná za SZJ pri uzatváraní zmlúv s tretími subjektmi, ak toto právo nedelegoval na ďalšieho člena VV SZJ alebo generálneho sekretára SZJ v zmysle vnútorných právnych aktov Zväzu.
  8. Funkcia predsedu alebo iného člena orgánu Zväzu zaniká:
   1. uplynutím funkčného obdobia,
   2. vzdaním sa funkcie,
   3. odvolaním z funkcie najvyšším orgánom,
   4. právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
   5. stratou bezúhonnosti (právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v Zväzu) ,
   6. právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v Zväzu,
   7. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Článok  18

Generálny sekretár SZJ

  1. Generálny sekretár SZJ je do svojej funkcie menovaný VV SZJ na základe výsledkov výberového konania na túto  funkciu a môže VV SZJ na základe preukázaných porušení svojich povinností byť z funkcie odvolaný.
  2. Generálny sekretár SZJ má povinnosť plniť ciele a úlohy SZJ v rozsahu zabezpečenia materiálnych, technických, personálnych a ekonomických podmienok činnosti združenia. Je poverený vedením účtovnej a daňovej dokumentácie SZJ.
  3. Za výkon činnosti prináleží Sekretárovi SZJ odmena. Formu, výšku a spôsob vyplatenia odmeny určí predseda SZJ.

Článok  19

Štatutárny organ

  1. Štatutárny orgán SZJ je tvorený štatutárnymi zástupcami SZJ, ktorými sú predseda SZJ a generálny sekretár SZJ (ďalej len “štatutárni zástupcovia SZJ”). Štatutárni zástupcovia SZJ sú oprávnení konať v mene SZJ v rozsahu a spôsobom, ktorý je určený týmito stanovami, ako aj vnútornými predpismi SZJ a rozhodnutiami VV SZJ alebo GZ SZJ. Každý zo štatutárnych zástupcov SZJ môže konať samostatne, pokiaľ z týchto stanov, vnútorných predpisov, rozhodnutí VV SZJ alebo rozhodnutí GZ SZJ nevyplýva niečo iné.
  2. Právne úkony v mene SZJ, ktoré presahujú sumu 3 000 EUR (slovom tritisíc EUR) alebo právne úkony, ktorými sa zakladajú, menia alebo zanikajú pracovnoprávne vzťahy, podpisujú vždy dvaja štatutárni zástupcovia SZJ, ak ďalej nie je ustanovené inak. Právne úkony súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom generálneho sekretára podpisuje predseda SZJ.
  3. Právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisujú štatutárny zástupcovia SZJ, tak že pri každom podpise štatutárneho zástupcu je uvedené meno, funkcia a odtlačok pečiatky SZJ.

Článok  20

Kontrolno-revízna komisia SZJ a Kontrolór

  1. Revízna a kontrolná komisia (ďalej len RKK SZJ) KRK je kontrolným orgánom SZJ. Tvoria ju predseda a ďalší dvaja členovia RKK SZJ, ktorých volí GZ SZJ. Predseda RKK SZJ  je súčasne kontrolór Zväzu.
  2. Činnosť RKK SZJ riadi jej predseda. Predsedu volí GZ SZJ a jej činnosť sa riadi rokovacím poriadkom a plánom činností RKK SZJ.
  3. Člen RKK SZJ nemôže byť delegátom člena SZJ, ktorý sa zúčastňuje na GZ SZJ s hlasovacím právom.
  4. RKK SZJ je uznášania schopná, ak sú  prítomní najmenej dvaja jej členovia. Na prijatie uznesenia RKK SZJ je potrebný hlas dvoch jej členov.
  5. RKK SZJ  plní najmä tieto úlohy:
   1. dohliada na dodržiavanie Stanov SZJ a predpisov, ktorými je SZJ viazaný, najmä orgánmi SZJ a členmi SZJ;
   2. kontroluje plnenie uznesení z GZ SZJ;
   3. kontroluje činnosť a hospodárenie SZJ,
   4. dohliada na činnosť VV SZJ, jeho odborných komisií, o zistených nedostatkoch neodkladne informuje;
   5. oznamuje VV SZJ svoje zistenia a odporučenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 1. Správu o činnosti RKK SZJ predkladá na GZ SZJ kontrolór SZJ vždy raz ročne, a to za predchádzajúci kalendárny rok.
 2. RKK SZJ je volená na obdobie 5 rokov, prípadne o rok viac ako VV SZJ. Volebné obdobie RKK SZJ  začína plynúť dňom zvolenia GZ SZJ a končí posledným dňom po uplynutí funkčného obdobia. Ak sa nepodarí GZ SZJ zvoliť do skončenia volebného obdobia novú RKK SZJ, v takom prípade RKK SZJ  vykonáva svoju činnosť až do zvolenia novej RKK SZJ.
 3. Kontrolór výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí Zväzu a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre Zväzu a členov Zväzu.
 4. Vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány Zväzu a orgány členov Zväzu.
 5. Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť priebežne.
 6. Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým na:
  1. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
  2. dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí Zväzu.
 7. Kontrolór ďalej:
  1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich  riadneho zverejňovania
  2. upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,
  3. upozorňuje orgány Zväzu na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi Zväzu,
  4. pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie,
  5. vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu Zväzu,
  6. vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov členov Zväzu,
  7. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov Zväzu s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami Zväzu, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je Zväz členom,
  8. zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu Zväzu, najvyššieho výkonného orgánu Zväzu, kontrolných orgánov Zväzu, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov Zväzu,
  9. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov Zväzu a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.

Článok 21

Disciplinárna komisia SZJ

  1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZJ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SZJ, rozhodnutí orgánov SZJ a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.
  2. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.
  3. Predsedu a členov disciplinárnej komisie volí a odvoláva Generálne zhromaždenie SZJ.
  4. Za predsedu disciplinárnej komisie je spravidla zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.
  5. Status, počet členov komisie, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje Disciplinárny poriadok SZJ.

Článok 22

Odborné  komisie SZJ

  1. Odborné komisie SZJ (Ďalej len OK SZJ) sú odborným a poradným orgánom VV SZJ.
  2. Týmito stanovami sa zriaďujú odborné komisie pre oblasti:
   1. Trénersko-metodická komisia
   2. Športovo-technická komisia
   3. Rozhodcovská komisia
   4. Rada reprezentačných trénerov
   5. Ekonomická komisia
   6. Antidopingová komisia
 1. VV SZJ môže podľa potreby zriaďovať komisie pre iné oblasti tak, aby boli efektívne zabezpečené ciele a úlohy SZJ.
 2. Predsedu a členov každej komisie menuje VV SZJ najviac na obdobie, ktoré je zhodné s volebným obdobím VV SZJ alebo kratšie.
 3. Úlohou OK SZJ je posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou SZJ v príslušnej vymedzenej oblasti, príprava podkladov na rozhodovanie VV SZJ, príprava vnútorných predpisov SZJ, odborných správ a odporúčaní.

Článok 23

Sekretariát  SZJ

  1. Sekretariát SZJ je výkonným aparátom SZJ, ktorý zabezpečuje:
   1. administratívnu agendu SZJ;
   2. komunikáciu a styk s členmi a orgánmi SZJ;
   3. komunikáciu a styk s tretími osobami navonok;
   4. medzinárodnú komunikáciu, styk a s tým súvisiacu agendu SZJ, členov SZJ a Klubov;
   5. organizačné podmienky pre činnosť orgánov SZJ v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a v zmysle stanov SZJ a predpisov, ktorými je SZJ viazaný;
   6. organizačné podmienky pre činnosť členov SZJ a Klubov.
 1. Sekretariát riadi Generálny sekretár SZJ a za činnosť sekretariátu zodpovedá predsedovi SZJ, ktorému sú všetci zamestnanci sekretariátu priamo podriadení.
 2. Personálne zloženie sekretariátu, pracovnú náplň zamestnancov a kompetencie sekretariátu schvaľuje predseda SZJ.

Článok 24

Funkčné obdobie volených funkcionárov Zväzu

  1. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov najvyššieho výkonného orgánu Zväzu, predsedov a členov odborných komisií a ostatných volených orgánov Zväzu je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce funkčné obdobie. To je potom určené zvyšným časom pôvodného mandátu.
  2. Funkčné obdobie najvyššieho kontrolného orgánu Zväzu – kontrolóra je päť rokov, prípadne vždy najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, VV SZJ.
  3. Funkčné obdobie orgánov volených najvyšším orgánom Zväzu končí uplynutím funkčného obdobia. Noví členovia týchto orgánov sú volení na volebnom zasadnutí najvyššieho orgánu Zväzu konanom spravidla v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia.
  4. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia Zväzu a kontinuity procesov riadenia činností Zväzu sa stanovuje, že mandát členov výkonného orgánu na konci ich funkčného obdobia končí spoločne s mandátom predsedu. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov volených orgánov a komisií Zväzu.
  5. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného orgánu na základe rozhodnutia výkonného orgánu Zväzu je neprípustné.
  6. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov, ktoré prebiehajú v rámci činností Zväzu sa stanovuje, že predsedovia a ostatní volení a ustanovení členovia orgánov Zväzu sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania Zväzu v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nového predsedu a členov orgánov.
  7. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi (alebo generálny sekretárovi na sekretariát Zväzu).
  8. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu Zväzu pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže výkonný orgán na návrh predsedu alebo iného člena výkonného orgánu poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu, ktorý je  oprávnený voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán Zväzu nového člena orgánu Zväzu, vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto stanovy neupravujú inak. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu Zväzu, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu Zväzu.
  9. Ak zanikne výkon funkcie predsedu, do času kým GZ SZJ nezvolí nového predsedu, jeho právomoci dočasne vykonáva poverený člen VV SZJ.
  10. Ak má podľa týchto stanov vykonať úkon alebo prijať rozhodnutie orgán, ktorý nie je obsadený alebo nemá svojho legitímneho zástupcu, vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať predseda alebo generálny sekretár, ktorý súčasne iniciuje potrebné kroky k obsadeniu tohto orgánu. Ak je potrebné vykonať voľby na GZ SZJ, všetky potrebné úkony vykoná predseda alebo generálny sekretár v súčinnosti s volebnou komisiou.

Článok 25

Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

  1. Členovia orgánov SZJ na všetkých úrovniach riadenia džudistického športu musia v záležitostiach členov, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.
  2. V podmienkach SZJ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SZJ, ako aj v orgáne na riešenie sporov.
  3. V podmienkach SZJ patrí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SZJ alebo člena SZJ s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SZJ alebo jeho člena.
  4. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZJ alebo jej člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
  5. Člen orgánu SZJ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZJ alebo jeho člena.
  6. Člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia športov judo.

Piata časť

Hospodárenie SZJ

Článok 26

Základné pravidlá hospodárenia

  1. Účtovný obdobím SZJ je kalendárny rok.
  2. Príjmy a výdavky SZJ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu účtovného obdobia vyrovnané.
  3. Za zostavenie rozpočtu na príslušné účtovné obdobie, ročný účtovných výkazov SZJ, vykonanie riadnej účtovnej závierky a správy o hospodárení zodpovedá Predseda SZJ.
  4. Za úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí SZJ je zodpovedný Predseda SZJ, generálny sekretár SZJ, prípadne poverený člen VV SZJ.
  5. SZJ hospodári na základe schváleného rozpočtu na účtovné obdobie. ak  ktorý schvaľuje najvyšší orgán SZJ.
  6. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami SZJ, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, členské príspevky a iné príjmy SZJ sa využívajú na napĺňanie poslania cieľov SZJ a na úhradu výdavkov (nákladov) s tým spojených.
  7. Rozpočet SZJ, riadna účtovná závierka, mimoriadna účtovná závierka SZJ, výročná správa SZJ, správa audítora sa po ich prerokovaní a schválení v príslušnom orgáne SZJ zverejňujú na webovom sídle SZJ a v informačnom systéme športu.
  8. Ak vznikla SZJ povinnosť overenia účtovnej závierky SZJ a výročnej správy SZJ audítorom, každoročne ju overí audítor, ktorého ustanovuje Výkonný výbor SZJ na obdobie jedného roka. Mandát audítora môže byť obnovený bez obmedzenia.
  9. Výročná sprava SZJ sa vypracuje, overí audítorom najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia.
  10. Výročnú správu SZJ s výrokom audítora sa zverejní na webovom sídle SZJ ,v informačnom systéme športu a v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom SZJ, najneskôr do 31.júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
  11. Vedenie účtovníctva SZJ bližšie upravujú predpisy SZJ.

Článok 27

Príjmy SZJ

  1. Príjmy SZJ tvoria najmä:
   1. Členské príspevky
   2. Výnosy z hospodárenia z vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely
   3. Výnosy z marketingový aktivít, reklamy a sponzorské
   4. Príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo súťaží a iných podujatí
   5. Príjmy zo športovej reprezentácie
   6. Sponzorské na základe Zmluvy o sponzorstve v športe
   7. Príspevky uznanému športu
   8. Dotácie z rozpočtov verejnej správy a samosprávy a z grantov EU
   9. Príspevky na národný športový projekt
   10. Príspevky na športový poukaz
   11. Poplatky za registráciu členov SZJ
   12. Štartovné na súťažiach SZJ
   13. Poplatky za prestup športovcov
   14. Poplatky z činnosti komisií a iných orgánov SZJ
   15. Príspevky od nadnárodných a medzinárodných športových organizácii alebo iných medzinárodných organizácii
   16. Výnosy z pokút za disciplinárne previnenia, za previnenia v rámci súťaží
   17. Príjmy z predaja vstupeniek
   18. Príjmy zo stretnutí reprezentačných družstiev SR
   19. Príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
   20. Dary a príspevky
  2. Iné príjmy
   1. Príjem zo športovej reprezentácie možno použiť len na:
    1. Organizáciu celoštátnej súťaže dospelých a mládeže
    2. Zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach
    3. Zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov
    4. Podporu výstavby športovej infraštruktúry

Článok 28

Výdavky SZJ

  1. Výdavky SZJ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte SZJ v súlade s potrebami plnenia úloh a cieľov SZJ na príslušné obdobie.
  2. Výdavky SZJ slúžia najmä na:
   1. zabezpečenie činností všetkých úrovní/družstiev športovej reprezentácie
   2. rozvoj mládežníckeho športu a športu detí
   3. starostlivosť o športové talenty
   4. zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov
   5. zabezpečenie organizovania súťaží a iných športových podujatí
   6. rozdelenie najmenej Zákonom stanovenej časti prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s príslušnosťou s SZJ
   7. na podporu činnosti regionálnych štruktúr SZJ
   8. podporu investičných projektov SZJ
   9. výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry národného významu pre športy judo
   10. vzdelávanie v oblasti športu a osobitne športu judo
   11. prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a osobitne v športoch judo v boji proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží
   12. prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov
   13. odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie
   14. činnosť Sekretariátu SZJ , komisií a ďalších orgánov SZJ
   15. podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu so zameraním na judo
   16. dary a iné príspevky
   17. všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov stanovených Stanovami SZJ ako sú
   18. iné výdavky schválené najvyšším orgánom SZJ
   19. výdavky, ktoré je výkonný orgán SZJ oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci.

Článok 29

Marketingové práva

  1. SZJ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysel obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o  autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon)
  2. SZJ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát zo športových podujatí SZJ a aktivít a akcií organizovaných a zastrešovaných SZJ.
  3. Výkonný výbor SZJ rozhoduje o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie práv uvedených v odseku 28.1 a 28.2 alebo ich častí po časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov.
  4. Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 28.1 a 28.2 patrí do výlučnej kompetencie Výkonného výboru SZJ, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne SZJ, alebo či za účelom využívania týchto práv SZJ založí obchodnú spoločnosť, v ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom, a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie úloh určených SZJ v osobitnom predpise.
  5. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa 28.4. nemôže byť prevedený na iný subjekt, ak Generálne zhromaždenie SZJ kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak.

Článok 30

Zánik SZJ

  1. O zrušení zväzu môže rozhodnúť len k tomu účelu zvolané mimoriadne generálne zhromaždenie a to dvojtretinovým súhlasom prítomných a oprávnených delegátov.
  2. SZJ môže zaniknúť:
   1. dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s iným združením
   2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení
 1. Pri zániku SZJ sa vykoná majetkové vyrovnanie
 2. V prípade zániku SZJ bez právneho nástupcu vykoná Mimoriadnym generálnym zhromaždením určený likvidátor likvidáciu majetku SZJ v zmysle ustanoví § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. V prípade zrušenie SZJ s ustanovením právneho nástupcu prechádza celý majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu SZJ, ak Mimoriadne generálne zhromaždenie nerozhodne inak.
 4. Pri zániku SZJ podľa 29.2. písm. a) vykoná majetkové vypriadanie likvidátor určený Mimoriadnym generálnym zhromaždeným SZJ.
 5. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Mimoriadne generálne zhromaždenie.

Článok 31

Prechodné a záverečné  ustanovenia

  1. V prípade ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z.) alebo jeho vykonávacím predpisom, takého ustanovenie stanov sa nepoužite a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.“
  2. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie
  3. Registráciou týchto stanov strácajú platnosť a účinnosť Stanovy SZJ, ktoré boli registrované na Ministerstve vnútra SR dňa  4.7.2016 pod číslom VVS/1-900/90-339-8 v znení neskorších dodatkov.

Bardejov, dňa  25.3.2017

Príloha č. 1 Stanov SZJ

SYMBOLY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JUDO

Logo štandardné

logo SZJ štandardné

Logo modré

logo SZJ modré

Logo jednoduché

Využíva sa obvykle v záhlaví oficiálnych listov SZJ (hlavičkový papier)

logo SZJ jednoduché

Logo výročné

V strede je číslo výročia, v spodnom dolnom okraji je rok založenia SZJ (1954), rozdeľovník a príslušný rok výročia.

logo SZJ výročné