Vážené členky a členovia Slovenského zväzu judo,

Slovenský olympijský a športový výbor nás oslovil s prosbou o účasť na dôležitom bakalárskom projekte Michaely Szturcovej, študentky na Haagskej Univerzite Aplikovaných Vied. Tento výskum sa zameriava na tému integrity v športovej komunite, s dôrazom na slovenské športové organizácie, trénerov a športovcov.

Integrita, férovosť a etické správanie sú základné hodnoty, ktoré by mali byť srdcom každého športu, vrátane judo. Preto vás vyzývame, aby ste sa zapojili do tohto prieskumu a prispeli svojimi skúsenosťami, názormi a postrehmi. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť súčasnú situáciu a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Ako sa zapojiť?

  1. Vyplňte dotazník pre športové zväzy: Prosíme vás, aby ste venovali niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka dostupného na tomto linku: Dotazník pre športové zväzy.
  2. Dotazník pre trénerov: Ak ste tréner, alebo poznáte trénerov v našej komunite, prosíme vás, aby ste vyplnili alebo distribuovali tento dotazník špeciálne zameraný na trénerov: Dotazník pre trénerov.

Vaše odpovede sú dôležité a prispejú nielen k úspechu tohto projektu, ale aj k formovaniu budúcich iniciatív na podporu integrity v rámci slovenských športových organizácií. Prosíme vás o vyplnenie dotazníkov do 31. mája 2024.

Dôvernosť a použitie dát

Vaše odpovede budú spracované s maximálnou dôvernosťou a použité výhradne na akademické účely. Výsledky prieskumu pomôžu pri poskytovaní komplexného pohľadu na súčasnú situáciu a pri identifikácii oblastí na zlepšenie.

Spoločne za lepší šport

Veríme, že spoločným úsilím môžeme významne prispieť k zlepšeniu integrity v športe na Slovensku aj mimo neho. Ďakujeme vám za váš čas, ochotu a podporu tejto významnej iniciatívy.

V prípade otázok sme vám k dispozícii.

S úctou,

Slovenský zväz judo