Vážení členovia SZJ, na základe zmeny legislatívy od 1.1.2011 sme nútení pristúpiť ku zmene systému vo vyplácaní rozhodcov na súťažiach džudo. Na doteraz všeobecne akceptovateľnú Príkaznú zmluvu sú od 1.1.2011 zvýšené administratívne a aj finančné nároky.

V časopise Športinform č.1/2011 (dole v prilohe) sa dozviete o všetkých podrobnostiach.

Na základe legislatívnych zmien Slovenský zväz judo odporúča pre potreby vyplácania rozhodcov na súťažiach džudo používať Dohodu o vykonaní práce. Organizátor podujatia (šp. klub, oddiel- sa stáva zamestnávateľom) je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z uzavretia Dohody o vykonaní práce (sociálne poistenie, daň zo závislej činnosti, Zákonník práce).
Vyplácanie rozhodcov na súťažiach inou formou ako Dohodou o vykonaní práce nebude SZJ vo vyúčtovaniach akceptovať ! 

(Konečnú podobu spôsobu vyplácania rozhodocv schváli VV SZJ na svojom najbližšom zasadnutí)