Väčšina ľudí má o úpoloch iba hmlistú predstavu. Pod pojmom úpoly si mnoho ľudí predstaví šport, v ktorom súperi proti sebe skutočne bojujú. Takáto charakteristika úpolov je však len veľmi čiastočná. V úpolových športoch ide o viac ako len o boj. Ide v nich o rozvoj tela i ducha.

I keď celá príprava úpolistu skutočne smeruje k boju, ktorý má preveriť jeho schopnosti, jeho tréning nepozostáva len z priamych zápasov. Úpolový športovec sa musí venovať rozvoju sily, rýchlosti, vytrvalosti, koordinačných a ďalších schopností. Čo najefektívnejšie využitie svojich schopností priamo v zápase sa nazýva taktika, ktorá tvorí ďalšiu dôležitú zložku prípravy úpolového športovca.

Rozvoj spomenutých schopností má priamy vplyv na telesnú stránku osobnosti športovca, ale má tiež vplyv – i keď nepriamy na jeho psychickú stránku. Človek, ktorý vidí ako napreduje v rozvoji svojich telesných schopností si zákonite začne viac veriť aj v iných oblastiach. Úpoly teda pozitívne vplývajú na zdravé sebavedomie človeka, ktoré je pre život veľmi dôležité.

Sebavedomý človek nemáva komplexy a preto si svoje schopnosti nemusí dokazovať vyvolávaním zbytočných roztržiek. To je ďalšia pozitívna skutočnosť, ktorú úpoly ovplyvňujú.

Človek nemajúci sa úpolom užitočne trávi svoj čas v zdravom spoločenskom prostredí, ktoré na neho kladne vplýva. Tým pádom sa vyhýba neželaným spoločenským skupinám, ktoré by ho mohli strhnúť so sebou.

Úpoly učia človeka stavať si svoje ciele a ísť si svedomite za nimi. Učia teda človeka nevzdávať sa, vytrvalosti v dosahovaní svojho cieľa a tiež cieľavedomosti. Sú to vlastnosti, ktoré človek nepochybne potrebuje a využije aj v bežnom živote.

Spomenuli sme len niektoré stránky človeka, ktoré úpoly pozitívne ovplyvňujú a je ich oveľa viac. Keď to zhrnieme, môžeme povedať, že úpoly vo veľkej miere pomáhajú človeku stať sa sebavedomejším, vyrovnanejším, cieľavedomejším s kladným pohľadom na život. Okrem toho učia úpoly človeka dodržiavať pravidlá tak na tréningu ako aj v živote. Všetko, čo bolo spomenuté sú fakty, ktoré kladne ovplyvňujú osobnosť človeka a nepochybne znižujú agresívne prejavy jeho správania.

Úpoly ovplyvňujú psychiku človeka aj priamo. Učia človeka ovládať svoje emócie, dodržiavať pravidlá, ctiť si starších, skúsenejších a ďalšie ľudské hodnoty. Úpoly učia človeka fairplay. V etike každého úpolového športu tvorí základ
myšlienka o nezneužívaní nadobudnutých schopností.

Hlavnou myšlienkou úpolov je rozvoj duševných schopností pomocou telesných cvičení. Človek s dobre rozvinutými duševnými schopnosťami nebýva agresívny, pretože si je vedomí nesprávnosti takéhoto správania. Správanie človeka ani zďaleka neovplyvňujú len úpoly. Veľmi pozitívne a silne naň síce vplývajú, ale nie sú jedinými ovplyvňujúcimi faktormi. Na človeka pôsobí jeho sociálne a prírodné prostredie, škola, rodina, kamaráti a množstvo iných vecí. Tie môžu pôsobiť pozitívne, alebo negatívne.

Spomenuté skutočnosti, ktoré ovplyvňujú správanie človeka majú rôzne veľkú silu pôsobenia. Pri silnom pôsobení negatívnych vplyvov sa môže stať, že pozitívne účinky úpolového tréningu sú potlačené do úzadia. Preto sa na vplyv úpolov na agresivitu človeka nemôžeme pozerať izolovane, ale v spojitosti s ostatnými vplyvmi.

Treba podotknúť, že úpoly môžu aj zvyšovať agresivitu u človeka, pokiaľ sa nerešpektuje ich základná myšlienka a sú vykladané nesprávne. Ako všetko, tak aj úpoly sa v rukách nepovolaného človeka môžu stať silnou zbraňou a môžu sa zneužiť.

Tému tejto práce sme rozobrali z rôznych uhlov a dosť obšírne, lebo ako sme už povedali, nie je správne rozoberať ju izolovane od ostatných vplyvov. Najväčší kladný účinok úpolov na znižovanie agresivity človeka sa prejaví len v spojení s ostatnými vplyvmi, ktorých pôsobenie je tiež kladné. Takýto stav je samozrejme ideálny a preto ho presne v takejto podobe nikde nenájdeme, ale mali by sme sa snažiť, aby sme sa k nemu čo najviac priblížili.

Pri našom výskume nebolo možné zistiť všetky vplyvy, ktoré na skúmané deti pôsobia, čím môžu byť jeho výsledky ovplyvnené. Považovali sme preto za potrebné aspoň spomenúť tieto vplyvy a ich účinky na agresivitu človeka.

Branislav Babic