Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.

Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, chceme aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájame ich, čo najviac do samotných hier, či cvičení.

Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi.

Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu Tréneri ve škole.

Detaily o programe nájdete tu: LINK

Program „Tréneri v škole“ je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR

Základné informácie

Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním

jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách.

Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

základy lokomócie : atletika, gymnastika,

loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,

rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.

Školy dostanú v rámci programu aj športové pomôcky, ktoré po pôsobení programu už v školách zostanú. Pilotná fáza programu prebieha od januára 2021, školského roka 2020/2021 na cca 30 základných školách, v 3 regiónoch, po dobu 6 mesiacov.

(22 týždňov), v rámci 1 vyučovacej hodiny Telesnej a športovej výchovy týždenne.