Svetový deň juda sa koná každoročne 28. októbra, v deň narodenín zakladateľa džuda Jigora Kana.

Medzinárodná federácia džuda vyhlásila pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 8. marca, tému Svetového dňa džuda 2022.

Témou tohto roka je: “začlenenie, zjednotenie rodiny džuda”.

Téma INKLÚZIA má niekoľko rozmerov. V prvom rade vyzýva na začlenenie žien na všetkých úrovniach džuda, od raného detstva až po dospelosť.

Náš šport je založený na koncepcii nediskriminácie a IJF vyzýva všetkých džudistov, všetky športové zväzy a všetky federácie, aby ukázali, že ženy majú svoje miesto a ich práva musia byť v džude zahrnuté, či už sú to trénerky, rozhodkyne alebo džudistky.

Filozofia džuda nás učí, aby sme sa postavili a podporili všetkých ľudí v núdzi.

Znamená to, že aktuálna téma SVETOVÉHO DŇA JUDA – “začlenenie” – posúva pôvodnú myšlienku ešte o krok ďalej tým, že podporuje začlenenie všetkých ľudí, či ide o jedincov alebo skupiny názorovo, pôvodom alebo inak odlišných či znevýhodnených.

Článok 1 zo stanov IJF o tom hovorí jasne a stanovuje:

”Odmietnutie všetkých foriem diskriminácie bez ohľadu na dôvod, najmä v súvislosti s rasou, farbou pleti, pohlavím, sexuálnou orientáciou, jazykom, náboženstvom, politickými alebo inými názormi, národným alebo sociálnym pôvodom, majetkom, narodením alebo akoukoľvek inou situáciou, a odmietnutie všetkých foriem fyzického, profesionálneho alebo sexuálneho obťažovania a zneužívania a všetkých praktík, ktoré poškodzujú fyzickú alebo duševnú integritu človeka.“

IJF má v úmysle, zameraním sa na zjednotenie našej športovej rodiny, opäť ukázať, že existuje cesta k spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti, v ktorej sú rozdiely silnou stránkou, nie slabinou.

A čo znamená začlenenie v džude pre vás?