Súčasný spôsob vzdelávania špecializovaných trénerov džuda neprináša výsledky, ktoré by boli zárukou úspešných výkonov na vrcholných svetových podujatiach. Sme svedkami stáleho nárastu kvantity trénerov na úkor kvality. Nás zaujímalo, aký vplyv má vzťah medzi trénerom a športovcom v etape základného výcviku džudistov, na dlhodobý proces športovej prípravy. Domnievame sa, že práve postoje športovcov k tréningu a trénerovi do značnej miery rozhodujú o úspešnosti či neúspešnosti pretekára na vrcholných podujatiach v neskorších etapách dlhodobej prípravy.

Naším cieľom práce nebolo vyriešiť naznačené problémy. Pokúsili sme sa daný problém analyzovať a následne navrhnúť a odporučiť optimalizujúci model práce a prípravy trénera na tréningový proces. Veríme, že práca bude aspoň čiastkovým prínosom pri vzdelávaní a príprave budúcich trénerov.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi vytvorili vhodné podmienky pri písaní diplomovej práce. Rád by som sa poďakoval predovšetkým Doc. PhDr. Ďurechovi Miroslavovi, CSc. za cenné rady a informácie, ktoré mi pomohli pri riešení problematiky práce, Mgr. Silvii Kováčovej za pomoc pri interpretácii výsledkov, pánovi Ing. Ladislavovi Ramacsayovi, CSc. za spracovanie získaných výsledkov, všetkým trénerom, ktorý mi umožnili realizovať môj výskum a v neposlednom rade PhDr. Plaštiakovi Ivanovi, ktorý zmenil môj celkový pohľad na džudo.

Hlavnou témou diplomovej práce je športová príprava džudistov v etape počiatočnej športovej prípravy. Podrobne sa venujeme interakcii tréner – športovec – športový tréning z pohľadu džudistov vo veku od 10 do 14 rokov. Práca je rozdelená na 6 kapitol. Obsahuje XY tabuliek a XY grafov. Autor sa zaoberá vplyvom trénerskej práce na motiváciu športovca a vzťahom športovca k tréningom i trénerovi.

Miloš Štefanovský