Cieľom zápasu v jude je predviesť na zápasovej ploche tatami na súperovi niektorú z techník boja v postoji (HOD SÚPERA NA CHRBÁT) alebo na zemi (DRŽANIE – 25 sekúnd, ŠKRTENIE, PÁČENIE – vzdanie sa súpera, poklepaním na tatami, alebo súpera) a dosiahnuť tak celý bod, tzv. Ippon, ktorým končí zápas pred časovým limitom.
Ak ippon nie je dosiahnutý, zápasí sa na čistý čas (2-5  min.) pričom rozhodca boj riadi pokynmi hajime(začnite) a mate (čakajte).

Okrem ipponu sú pretekári hodnotení ešte nižšími oceneniami wazari, yuko, koka.
Hodnotenia techník sa nesčítavajú a jedno hodnotenie je viac ako ľubovoľný počet nižších (výnimkou sú 2 wazari, ktoré znamenajú ippon).

Za porušenie pravidiel sa udeľujú ľahké tresty tzv. Shido (najčastejšie pasívny štýl boja, vykročenie zo zápasiska). Shido sa sčítavajú, takže 1. trest = koka, 2. trest = yuko, 3. = wazari, 4 = ippon pre súpera. Výnimočne je pretekár trestaný za hrubé porušenie pravidiel diskvalifikáciou – hansoku make.

Podrobnejšie pravidlá
/v zátvorke uvádzame gesto rozhodcu/

Vysvetlivky
Nasledovné pravidlá predstavujú len výťah z celkových pravidiel judo. Nie sú kompletné a majú teda informačnú povahu.
Pri jednotlivých úkonoch rozhodcu uvádzame /kurzívou v zátvorkách popis gesta rozhodcu/.

Zápasový úbor  (judogi)
Pretekár vyzývaný na zápas ako prvý môže zápas vybojovať v modrom judogi, inak musí mať judogi biele.
·         Kabát musí byť taký dlhý, aby zakrýval stehná a siahal až po päste pripažených rúk.

·         Rukávy kabáta musia siahať maximálne po zápästie a minimálne 5cm nad zápästie.

·         Nohavice bez akýchkoľvek označení, musia zakrývať nohy a siahať maximálne po členok a minimálne 5 cm nad členok.

·         Okolo drieku sa cez kabát viaže pevný pás 4-5 cm široký do štvorcového uzla dostatočne pevne, aby dvakrát opásal driek pretekára a po uviazaní voľné konce presahovali uzol 20-30 cm.

Pretekárky majú oblečené pod kabátom: biele alebo skoro biele tričko s krátkym rukávom, bez označenia, dostatočne pevné a tak dlhé, aby sa dalo zastrčiť do nohavíc, alebo biely či skoro biely jednodielny dres s krátkym rukávom.
Pred, po prerušení, alebo skončení zápasu môže rozhodca gestom vyzvať pretekára, aby si upravil judogi /prekríži ľavú ruku cez pravú, dlaňami k telu vo výške pása/. Na tento pokyn sa pretekár bez zbytočného zdržania upraví.

Zápas

Nástup na zápas
Pretekári sa musia ukloniť na okraji zápasovej plochy (v jej strede) pred i po ukončení každého zápasu. Po tomto úklone prejdú dopredu na svoju východziu značku na modrej či bielej páske. Tu sa pretekári navzájom uklonia a urobia krok vpred. Po skončení zápasu a vyhlásení výsledku rozhodcom, urobia pretekári krok vzad a navzájom sa pozdravia úklonom.

Čas zápasu
Zápasí sa na čistý čas (kategórie prípravky a mladších žiakov: 2 minúty, kategórie prípravky a starších žiakov: 3 minúty, dorast: 4 minúty, juniori, muži: 5 minút.
Zahájenie, prerušenie, ukončenie zápasu
Hajime/mate
Zahájenie a opätovné začatie zápasu začína zvolaním hajime /bez gesta/. Prerušenie je signalizované zvolaním mate /rozhodca predpaží ruku dlaňou vpred smerom k časomeračom/.
Sonomama/yoshi
V prípade, že rozhodca v zápasisku chce dočasne zastaviť zápas v boji na zemi, napr. Aby oslovil jedného, alebo oboch pretekárov, bez zmeny ich vzájomnej pozície, alebo udeliť trest tak, aby netrestaný pretekár nestratil svoju výhodnú pozíciu, zvolá sonomama / predkloní sa a dlaňami rúk sa dotkne oboch pretekárov/.
Pre pokračovanie v zápase zvolá yoshi /dotkne sa dlaňami oboch pretekárov a mierne ich pritlačí/

Ukončenie zápasu – sore made
Rozhodca zvolá sore made.
Zápas sa môže skončiť predčasne ak:
·         Niektorý judoka dosiahne hodnotenie ippon
·         Ak je niektorý zo súperov diskvalifikovaný
·         Ak dôjde k zraneniu jedného zo súperov

Pretekári sa postavia na svoje pozície na zápasisku, upravia sa a počkajú na  vyhlásenie zápasu. Pri vyhlásení výsledku /rozhodca zdvihne ruku s vystretou dlaňou smerom k víťazovi/ sa súperi navzájom poklonia, potom si podajú ruky a odídu z tatami.

Zlaté skóre
V prípade, že skóre hodnotení pretekárov po uplynutí časového limitu je vyrovnané, rozhodca vyhlási koniec zápasu, ale pretekári zostanú na tatami a bez prestávky vybojujú nový zápas. Kto v novom zápase ako prvý dosiahne akékoľvek hodnotenie stáva sa víťazom a zápas končí. (Pravidlo je svojou povahou podobné „zlatému gólu“, alebo „rýchlej smrti“ z iných športov).

Hodnotenia

Miesto zápasu
Zápas je vybojovaný v zápasovej ploche, ktorej súčasťou a zároveň hranicou je červená varovná plocha. Techniky boja v postoji, ktorých účinok sa prejavil až potom, ako útočník opustil zápasovú plochu sa nehodnotia. O tom, či bola technika účinná ešte vo vnútri a či bude hodnotená rozhoduje hlavný rozhodca v súčinnosti s postranným rozhodcom.
V boji na zemi je akcia platná a môže pokračovať tak dlho, pokiaľ sa aspoň jeden pretekár dotýka akoukoľvek časťou tela zápasovej plochy.

Hodnotenia techník
Pravidlo väčšiny
Pri rozhodovaní platí pravidlo väčšiny, takže v prípade, že sú dvaja rozhodcovia na tatami rovnakého názoru, tretí (najčastejšie hlavný) rozhodca sa im musí podriadiť.
Zrušenie predchádzajúceho hodnotenia
Hlavný rozhodca v zápasisku, môže na základe vyjadrenia postranných rozhodcov, alebo hlavného rozhodcu súťaže zrušiť, alebo zmeniť svoje rozhodnutie /opakuje predošlú gestikuláciu pre hodnotenie a súčasne druhou rukou vo vzpažení, malíkovou hranou dopredu zamáva dva až tri krát sprava doľava a vyhlási nové hodnotenie/.

Hodnotenia techník sa nesčítavajú a jedno vyššie hodnotenie je viac ako ľubovoľný počet nižších (výnimkou sú 2 wazari, ktoré znamenajú ippon).

Bodové ohodnotenia
V zápase sú techniky hodnotené nasledovne.
Ippon /rozhodca vzpaží ruku nad hlavu, dlaňou dopredu/ – najvyššie ohodnotenie, ktorým sa zápas končí pred časovým limitom.
Ipponom sa hodnotí: vynikajúco prevedená technika, pri ktorej padá súper na celý chrbát, alebo do mostíka alebo držanie (osaekomi) nasadené po dobu 25 sekúnd, vzdanie sa súpera pri technikách páčenia, alebo škrtenia.
Wazari /rozhodca upaží ruku do výšky ramena, dlaňou dole/ – dve wazari znamenajú spojené ippon, čiže spojené víťazstvo, 1 wazari je viac ako ľubovoľný počet hodnotení yuko, koka.
Wazari sa hodnotí: hod súpera na chrbát, keď technika nie je prevedená dokonale alebo držanie (osaekom) nasadené po dobu 20 – 24 sekúnd.
Yuko  / rozhodca upaží poniže asi 45 stupňou od tela, dlaňou dole/ – dve ani viac yuko neznamenajú zisk wazari alebo ippon. 1 yuko je viac ako ľbovoľný počet hodnotení koka. Yukom sa hodnotí: najčastejšie dopad súpera na bok, alebo inak nedokonale prevedená technika nedosahujúca ohodnotenie wazari, alebo alebo držanie (osaekom) nasadené po dobu 15-19 sek.
Koka / rozhodca predpaží skrčmo, dlaňou dopredu, lakeť pri tele/ – dve ani viac hodnotení koka neznamenajú zisk yuko, wazari, alebo ippon. Kokou sa hodnotí: najčastejšie dopad súpera na zadok, alebo inak nedokonale prevedená technika nedosahujúca ohodnotenie yuko alebo držanie (osaekom) nasadené po dobu 10 – 14 sek.

Boj na zemi
Držanie (osaekom)
Rozhodca v zápasisku vyhlási držanie /Zvolá osaekomi predpaží poniže, dlaňou dole, smerom k pretekárom a mierne sa predkloní/, keď podľa jeho názoru použitá technika spĺňa nasledovné kritéria:
·  Držaný pretekár musí byť kontrolovaný súperom a musí mať svoj chrbát, obe alebo jedno plece  v kontakte s tatami.
·  Kontrola môže byť zo strany, zozadu, alebo zvrchu.
·  Držiaci pretekár nesmie mať nohami súpera kontrolovanú nohu (nohy) alebo telo.

Ak je držanie prerušené rozhodca zvolá toketa /predpaží poniže (malíčkovou hranou dole, v miernom predklone smerom k pretekárom) a dva až tri krát zamáva rukou pred telom, sprava do ľava/

Hodnotenie osaekomi
            Ippon               celkom 25 sekúnd
Waza –ari        20 s a viac, ale menej ako 25 s
Yuko                15 s a viac, ale menej ako 20 s
Koka                10 s a viac, ale menej ako 15 s

Páčenie, škrtenie
Rozhodca vyhlási ippon aj je účinok techniky zrejmý. Od dorasteneckej kategórie sa za zrejmý účinok v drvivej väčšine prípadov považuje vzdanie súpera odklepaním.

Zakázané konania a tresty
Za porušenie pravidiel rozhodca udeľuje ľahké tresty tzv. Shido (najčastejšie pasívny štýl boja, vykročenie zo zápasiska) Shido sa sčítavajú, takže 1. trest = koka, 2. trest = yuko, 3. = wazari, 4. = ippon pre súpera. Výnimočne je pretekár trestaný za hrubé porušenie pravidiel diskvalifikáciou – hansoku make.
/ pri udeľovaní trestu rozhodca ukáže na pretekára ukazovákom, ostatné prsty sú zovreté v päsť/
Ľahké previnenia (trest shido)
Ľahké tresty sa udeľujú za nasledovné previnenia

PASIVITA
/ rozhodca: predpaží skrčmo, vodorovne predlaktiami rotuje (mlynček) vo výške hrudníka a ukáže na súpera /
·   Úmyselne znemožňovať úchop v snahe zabrániť akcii v zápase.
·   Zotrvávať v postoji v príliš defenzívnom postavení (obvykle viac ako 5 sekúnd)
·  Robiť akciu vzbudzujúcu dojem útoku, ktorá jasne ukazuje, že tam ie je žiadny záujem hodiť súpera (false attack – predstieraný útok).
·   V postoji neustále držať koniec (konce) súperovho rukáva za účelom defenzívy (obvykle viac ako 5 sekúnd), alebo držať jeho rukáv skrútený – ako pri žmýkaní
· V postoji neustále držať (prepletať) súperove prsty jednej alebo oboch rúk v snahe zabrániť jeho akcii v zápase (obvykle viac ako 5 sek.).
· V postoji uchopiť rukou (rukami) súperove chodidlo (chodidlá), nohu (nohy) alebo nohavice, bez súčasného poskusu o hod.
· Úmyselne si uvoľňovať odev judogi, alebo rozväzovať a znovu zaväzovať opasok alebo nohavice bez dovolenia rozhodcu v zápasisku.

Iné:
· Úmyselne opúšťať zápasovú plochu, alebo úmyselne prinútiť súpera k opusteniu zápasovej plochy /rozhodca jednou rukou ukáže na miesto previnenia, nohou urobí náznak vykročenie a potom ukáže ukazovákom potrestaného pretekára/
·      Stáť oboma nohami na varovnej ploche bez toho, aby sa začínal útok, alebo pokus o útok, odrážal súperov útok, bránil súperovmu útoku (obvykle viac ako 5 sek.) /rozhodca jednou rukou ukáže na miesto previnenia a súčasne druhou rukou predpaží, s roztiahnutými prstami hore, vo výške hlavy a potom ukáže na potrestaného pretekára/
·       Sťahovať súpera v snahe bojovať na zemi bez prevedenia techniky v postoji /rozhodca predpaží oboma rukami zovretými v päsť a naznačí pohyb stiahnutia dole/
·      Strkať prst alebo prsty do súperovho rukáva, alebo spodnej časti nohavíc alebo strkať chodidlo alebo nohu do súperovho opasku či goliera.
·        Omotávať koniec pásu alebo kabáta okolo ktorejkoľvek časti súperovho tela.
·        Brať odev (judogi) do úst.
·        Položiť ruku úmyselne na rameno, chodidlo, či nohu na súperovu tvár.
·       Nasadiť škrtenie pomocou spodku kabáta alebo opasku, alebo použiť priamo prsty.
·     Použiť techniku (dojime – nožničky) zvieranie prekríženými nohami, na súperov trup, krk alebo hlavu (pričom sa nohy naťahujú)
·        Kopať kolenom alebo chodidlom do súperovej ruky alebo ramena, v snehe uvoľniť úchop.
·         Ohýbať súperov prst (prsty) v snahe uvoľniť jeho úchop.

Ťažké pevinenie (trest Hansoku make/diskvalifikácia)
Diskvalifikáciou sa trestajú nasledovné previnenia:
·         Mať na tele alebo odeve tvrdé alebo kovové predmety (zakryté, alebo nezakryté).
·         Pri pokuse hádzať súpera obtočením nohou okolo súperovej nohy (pomocou kawazu-gake), tvárou otočenou rovnakým smerom, alebo takmer rovnakým smerom ako súper a hádzať sa dozadu na súpera.
·         Nasadiť páčenie na iný kĺb ako lakťový.
·         Podrážať súperovu stojacu nohu zvnútra, keď súper vykonáva techniku ako napr. Harai-goshi a pod.
·         Nedbať na príkazy rozhodcu v zápasisku.
·         Počas zápasu zbytočne kričať, robiť hanlivé gestá a poznámky k súperovi, alebo rozhodcovi v zápasisku.
·         Zodvihnúť ležiaceho súpera z tatami a hodiť ho späť na tatami.
·         Používať akékoľvek techniky, ktoré by mohli ohroziť, alebo zraniť súpera, anjmä jeho krk alebo chrbticu, alebo môžu byť proti zásadám judo.
·         Podať priamo na tatami pri technike alebo pokuse o techniku páky ako napr. waki-gatame.
·         Oprieť sa najprv hlavou o tatami v predklone, pri hádzaní alebo pokuse o hod technikou, ako napr. uchi – mate, harai – goshi a iné.
·         Úmyselne padať dozadu, keď je súper pritlačený na jeho chrbte, aj keď jeden z nich môže kontrolovať ich pohyb.

Ak je pretekár potrestaný hansoku make za niektorý z hore uvedených zakázaných konaní je diskvalifikovaný nielen z príslušného zápasu, ale  z celej súťaže. (Hansoku make ako súčet ľahkých trestov nemá za následok diskvalifikáciu zo súťaže, iba koniec zápasu).