V rámci prípravy Súťažného kalendára SZJ na kalendárny rok 2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie turnajov, ktoré mieni Váš klub (TJ) usporiadať. Jedná sa o majstrovské (M –SR) a nemajstrovské (MT, MVC a VC) súťaže všetkých vekových kategórií.

V návratke uveďte termín, kedy súťaž chcete usporiadať, prípadne či uvedený termín je nemenný alebo sa súťaž môže konať v náhradnom termíne, príp. podľa potreby SZJ. Ďalej Vás žiadame o návrhy alebo pripomienky ku súťažiam alebo ku Súťažnému kalendáru.

Žiadame  Vás o zaslanie návratky na sekretariát SZJ resp. predsedovi ŠTK SZJ osobne, poštou alebo e-mailom: office@judo.sk najneskôr do 1.12.2019, aby mohol byť nový Súťažný kalendár SZJ spracovaný čo najskôr a predložený na schválenie VV SZJ a zaslaný na oddiely SZJ.

ŠTK SZJ