LICENČNÁ ZNÁMKA SZJ NA ROK 2017

Výkonný výbor Slovenského zväzu judo na svojom zasadnutí dňa 27.11.2016 schválil:

 1. Zvýšenie ceny ročnej licenčnej známky na 15 € (po 31.1.2017 na 30 €) s tým, že cena licenčnej známky sa nebude zvyšovať do roku 2021.
 2. Kritériá prerozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznaného národného športového zväzu v zmysle Zákon o športe 440/2015

Finančná čiastka na podporu oddielov a členskej základne bude rozdelená na základe nasledujúcich kritérií:

 • Klub / oddiel  musí splniť podmienky registrácie v zmysle zákona o športe 440/2015
 • Za registrovaného pretekára na účely výpočtu príspevku pre kluby / oddiely sa rozumie pretekár do 23 rokov vedený v IS Evidencia SZJ ku 30.9. kalendárneho roka v zmysle zákona o športe 440/2015 §80 (zapísané rodné číslo).
 • Body za súťaže družstiev sa budú zarátavať, len ak súťaž družstvo riadne dokončí a za družstvo budú fyzicky súťažiť v každom kole minimálne štyria pretekári.
 • Váhy jednotlivých kritérií:
 • registrovaní pretekári do 23 rokov

37%

 • počet pretekárov štartujúcich M-SR žiaci/žiačky

7%

 • počet pretekárov štartujúcich M-SR dorastenci

7%

 • počet pretekárov štartujúcich M-SR juniori

7%

 • počet pretekárov štartujúcich M-SR muži / ženy

7%

 • body za družstvo štartujúcich Liga dorast

7%

 • body za družstvo štartujúcich Liga ženy

7%

 • body za družstvo štartujúcich Liga muži

7%

 • body za družstvo štartujúcich FPD Interliga

7%

 • Na kluby / oddiely bude pridelená čiastka, len ak prevyšuje sumu 20 €
 • Zúčtovanie bude na základe predložených dokladov formou refakturácie resp. preplatenia.
 • Čiastky bude možné zúčtovávať v štyroch splátkach vo výške 25 % z vypočítaného podielu v termínoch 10. februára, 10. mája, 10 augusta a 10. novembra kalendárneho roka. Záverečné zúčtovanie bude potrebné predložiť do 1.12. príslušného kalendárneho roku.

Celková výška prostriedku na rozdelenie bude závisieť od celkového príspevku z MŠVVaŠ, ktorý dnes 5.1.2017 ešte nepoznáme jeho výšku. Odhadovaná čiastka na rozdelenie na kluby bude približne 30 tisíc €. O konkrétnej výške príspevku budú jednotlivé kluby informované, po zverejnení príspevku pre SZJ od MŠVVaŠ.